Postgraduate Student Coordinator / Nagraadse Studente-koördineerder wanted immediately: APPLY NOW

- in Editorial / Review
207


Postgraduate Student Coordinator / Nagraadse Studente-koördineerder wanted immediately: APPLY NOW

Bellville, Western Cape

Skakeling met akademiese departemente met betrekking tot plasing van buitelandse nagraadse studente;
Fasiliteer die aansoek- en registrasieprosesse vir buitelandse nagraadse elektiewe studente;
Verantwoordelik vir die evaluasie van buitelandse kwalifikasies;
Skakeling met Akademiese Administrasie op die Tygerberg-, sowel as die hoofkampus, met betrekking tot registrasie van buitelandse studente;
Skakeling met die verskeie beroepsrade in Suid-Afrika in terme van registrasie van studente (bv. HPCSA, SANC);
Skakeling met Menslike Hulpbronne, Tygerberg Hospitaal;
Skakeling met die Departement Binnelandse Sake met betrekking tot visumaansoeke van buitelandse studente;
Skakeling met die Nasionale Departement van Gesondheid;
Handhaaf ‘n akkurate en effektiewe liasseerstelsel van studente data;
Verleen logistieke en administratiewe ondersteuningsdiens aan buitelandse studente, insluitend ten opsigte van verblyf (indien verblyf nie op kampus beskikbaar is nie).

Liaising with academic departments with regards to the placement of foreign postgraduate students;
Facilitating the application and registration processes of foreign postgraduate elective students;
Responsible for the evaluation of foreign qualifications;
Liaising with Academic Administration on the Tygerberg-, as well as the main campus, with regards to registration of foreign students;
Liaising with the different professional boards in South Africa in so far as registration of students (e.g. HPCSA, SANC);
Liaising with Human Resources, Tygerberg Hospital;
Liaising with the Department of Home Affairs with regards to visa applications of foreign students;
Liaising with the National Department of Health;
Maintaining an accurate and effective filing system of student data;
Rendering logistical and administrative support to foreign students, including relating to accommodation (if accommodation is not available on campus).

Toepaslike naskoolse kwalifikasie (Nasionale Diploma of B-graad);
Drie tot vyf jaar administratiewe kennis, vaardigheid en ervaring van `n tersiêre instelling of soortgelyke omgewing;
Goeie lees, skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede in Engels en Afrikaans;
Goeie rekenaarvaardighede (MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint en Internet);
Goeie interpersoonlike en organisatoriese vaardighede;
Vermoë om in groepsverband en individueel te werk;
Vermoë om onder druk te kan werk met ‘n hoë mate van akkuraatheid en sorg;
Vermoë om selfopgelegde doelwitte te hê ten einde by sperdatums te hou;
Vermoë om kreatief en buigsaam op te tree in onvoorsienbare situasies.

Relevant post-matric qualification (National Diploma or B-degree);
Three to five years’ administrative knowledge, skills and experience at a tertiary institution or similar environment;
Good reading, written and verbal communication skills in English and Afrikaans;
Good computer literacy (MS Office: Word, Excel, PowerPoint and Internet);
Good interpersonal and organizational skills;
Ability to work within a team and independently;
Ability to work under pressure with a high degree of accuracy and care;
Ability to set self-imposed goals in order to meet deadlines;
Ability to be creative and flexible in unforeseen situations.

Meestersgraad;
Werkservaring in `n internasionale kantoor of verwante omgewing;
Goeie leierskapsvaardighede en vermoëns;
Geldige rybewys.

Master’s degree;
Work experience in an international office or similar environment;
Good leadership skills and abilities;
Valid drivers’ licence.

Source: Indeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Russell Wilson Compares Himself To Steph Curry

Russell Wilson and the Seahawks have struggled this